Privacyreglement


Uitgebreide praktijkinformatie van fysiotherapie Bweging.

Fysiotherapie Bweging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Persoonsgegevens

Fysiotherapie Bweging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en zullen alleen het dossier inzien op het moment dat dit nodig is, zoals voor waarneming. Indien we een collega uit de praktijk om advies vragen over u, dan wordt vooraf aan u om goedkeuring gevraagd om de collega het dossier in te laten zien.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Gegevens die te maken hebben met de behandeling, ook risico- en prognostische factoren, worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Bweging geregistreerd via fysiomanager ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde, opbouwen dossier en fysiotherapeutisch handelen;
 • Communicatie over het fysiotherapeutisch proces.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht (fysiotherapeutische hulpvraag).
 • Communicatie met andere zorgverleners.
 • Communicatie met de zorgverzekeraar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht (fysiotherapeutische hulpvraag).

Welke gegevens vragen wij aan u?

Voor de bovenstaande doelstelling(en) moet Fysiotherapie Bweging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Huisarts
 • Persoonsregistratie gegevens
 • Gegevens over uw zorgverzekering
 • Eventueel e-mail adres
 • Alle medische, en niet medisch noodzakelijke gegevens voor opstellen van het behandelplan
 • Controleren en registreren van identiteit zijn wij verplicht

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Bweging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en 15 jaar na de laatste overeenkomst, overeenkomstig de verplichtingen die wij zijn aangegaan met de zorgverzekeraars. Daarna kunnen ze worden vernietigd.

Fysiomanager

Wij slaan alle benodigde gegevens op via Fysiomanager dat is ontwikkeld door fysiotherapeuten.
Fysiomanager heeft, na de belastingdienst, als eerste een zeer veilige toegangsoptie voor het patiëntportaal MijnZorgtoegang in productie.
Idensys geeft organisaties en klanten zekerheid bij het inloggen zodat beide partijen zeker weten dat degene die inlogt daarvoor toestemming heeft. Idensys controleert én bevestigt de identiteit van de gebruiker.

Dit brengt met zich mee dat Fysiomanager:

 • Een veilige verbinding heeft.
 • Voor de toegang tot Fysiomanager een systematiek van twee factor identificatie van toepassing nodig is.
 • Fysiomanager is ondergebracht in een gecertificeerd datacentrum.
 • Een NEN7510 certificaat heeft.
 • Het berichtenverkeer gaat via Zorgmail en binnenkort ook via Zorgdomein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bweging of het is mogelijk om te kijken op de website van Fysiomanager en Idensys.

Nieuwsbrief

Op ons inschrijfformulier kunt u ook aangeven of u onze maandelijkse nieuwsbrief per email wilt ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat de laatste informatie over de praktijk en de nieuwste, wetenschappelijk bewezen, tips over houding, beweging en oefeningen voor het hele lichaam.

Het inkaart brengen van websitebezoek

Fysiotherapie Bweging gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Beveiliging

Fysiotherapie Bweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Wij van Fysiotherapie Bweging zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement nog vragen heeft hierover dan kunt u via de contactgegevens onder aan dit document contact met ons opnemen.


Vragen kunt u richten aan de praktijkhouder of aan de desbetreffende fysiotherapeut.

Gegevens van Bweging

 • Bedrijfsnaam: Bweging
 • Praktijkhouder: D. Bernard
 • Adres: Acacialaan 18. 1185RE in Amstelveen
 • Telefoonnummer: 020-2606062
 • Mail adres: info (@) bweging.nl
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34361040

Datum opmaak privacyreglement: 20 mei 2018